เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องอ่านล่ายนิ้วมือ
Smart Card Reader
เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 
 


Pawn Shop Program with Finger Scanner and Smart Card Reader

โปรแกรมรับจำนำนี้ มีเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (FingerPrint Scanner) และเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เป็นโปรแกรมเหมาะที่จะใช้กับสถานธนานุบาลเทศบาลทุกแห่ง และโรงรับจำนำทั่ว ๆ

โปรแกรมระบบจำนำชุด Professional Version
พร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชน และเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

โปรแกรมระบบรับจำนำนี้ เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 จนถึงชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมระบบรับจำนำรายแรกที่พัฒนาออกสู่ตลาดวงการรับจำนำของประเทศไทย

ระบบจำนำนี้ ออกแบบมา เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ก่อนเข้าระบบจะต้องมีการ log-in ก่อน ระดับความปลอดภัยมี 3 ระดับ ระดับแรก จะไม่สามารถุแก้ไขข้อมูลได้ ระดับ 2 เป็นระดับที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วย ส่วนระดับ 3 เป็นระดับสูงสุด สามารถกำหนดสิทธิ์ให้แก่พนักงานได้ด้วย

ระบบนี้ สามารถที่จะเพิ่มให้ผู้รับจำนำสามารถใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือได้ โดยให้ลูกค้าพิมพ์ลายนิ้วมือจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ Fingerprint Reader ซึ่งเป็นยุคที่ให้ลูกค้าไม่ต้องเปื้อนนิ้วมือนิ้วโป้งที่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกพิมพ์อีกต่อไป

นอกจากนี้ ระบบนี้ ยังมีความสามารถในการอ่านข้อมูลลูกค้าจากบัตรประจำตัวประชาชนได้อีกด้วย โดยใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader ได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่า หมดเวลาการป้อนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนด้วยมืออีกต่อไป ซึ่งจะมีผลให้ได้ข้อมูลลูกค้าตามบัตรประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ระบบรับจำนำนี้ เป็นระบบที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดที่ใช้ระหว่างวัน หมวดหมู่ที่ใช้ตอนสิ้นวัน และหมวดหมู่ที่ต้องใช้ประจำงวด หมวดหมู่สำหรับการค้นหาตั๋วหายได้อย่างสะดวก หมวดหมู่ประจำเดือน หมวดหมู่สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์ที่หลุดจำนำ หมวดหมู่สำหรับการสำรองข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีหมวดหมู่ในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำโดยฝ่ายตรวจสอบได้อีกด้วย

หมวดหมู่ที่ใช้ระหว่างวัน
หมวดหมู่นี้ เป็นงานประเภทที่พนักงานเขียนตั๋วต้องใช้ในการพิมพ์งานตั๋วรับจำนำ ตั๋วไถ่ถอน ตั๋วส่งดอก ตั๋วผ่อนเพิ่ม ตั๋วเปลี่ยนชื่อ และตั๋วผ่อน/เพิ่มเงินต้นและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนราคาพร้อมกันด้วย

นอกจากนี้ หมวดหมู่นี้ ยังมีระบบที่ให้ท่านค้นหาตั๋วหายระหว่างวันได้อีกด้วย เมื่อลูกค้ามาแจ้งตั๋วหาย พนักงานไม่ต้องไปค้นหาตั๋วหายจากเล่มอีกต่อไป เพียงแต่ค้นหาได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถพิมพ์ตั๋วหายเพื่อมอบให้ลูกค้าไปแจ้งความก่อนที่พนักงานจะอนุญาตให้ลูกค้านั้นไถ่ถอนหรือส่งดอกต่อไป

หมวดหมู่ที่ใช้ตอนสิ้นวัน
หมวดหมู่นี้ เป็นงานประเภทสรุปผลการดำเนินงานระหว่างวันเพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายควบคุมเพื่อตรวจสอบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่ที่ต้องใช้ประจำงวด
หมวดหมู่นี้ เป็นงานประเภทที่พนักงานต้องพิมพ์งานเพื่อส่งให้หน่วยราชการที่ควบคุมโรงรับจำนำ ได้ตรวจสอบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบวา แต่ละงวดมีทรัพย์ที่จะหลุดจำนำในแต่ละงวดมีอะไรบ้าง และลูกค้าจะได้ทราบว่า ทรัพย์ที่ตนจำนำอยู่มีอะไรที่จะหลุดหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ในหมวดหมู่นี้ที่สำคัญ คือหมวดหมู่สำหร้บใช้ในการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบ เช่นพิมพ์ทรัพย์รับจำนำคงเหลือเรียงตามประเภทเป็นต้น เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ

หมวดหมู่ประจำเดือน
นอกจากทุกวัน จะมีรายงานเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประจำวันแล้ว เมื่อสิ้นเดือนก็ยังมีระบบให้ท่านสามารถสรุปผลการดำเนินงานแต่ละวันเป็นอย่างไร เช่นมียอดจำนำทั้งเดือนเท่าไร และรายได้ และผลกำไรต่อเดือนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีระบบให้ท่านวิเคราะห์หาวงเงินการจำนำด้วยว่า ในวงเงินแต่ละขั้นตอน เช่นวงเงินจำนำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ 5,001 – 50,000 บาท โดยท่านกำหนดเอง เป็นต้น มีจำนวนลูกค้ามาจำนำเท่าไร และมียอดเงินจำนำในวงเงินนี้เป็นอย่างไร เพื่อกำหนดนโนบายต่อไป

หมวดหมู่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์หลุดจำนำ
หมวดหมู่นี้ช่วยให้พนักงานสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์หลุดจำนำที่จำหน่ายได้ และเมื่อจำหน่ายเรียบร้อย โปรแกรมยังมี่ระบบให้ท่านพิมพ์รายงานการจำหน่ายว่า มีรายได้และผลกำไรเท่าไร เพื่อให้ท่านวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการจำหน่ายทรัพย๋หลุดต่อไป

หมวดหมู่สำหรับการสำรองข้อมูล
หมวดหมู่นี้ เป็นระบบที่สำคัญหมวดหมู่หนึ่ง ที่ช่วยให้ท่านสามารถที่จะดำเนินการสำรองได้อย่างรวดเร็ว โดยเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยท่านสามารถใช้เพื่อสำรองข้อมูลไปยังมีเดี่ยประเภทใดได้ เช่นไป Hard Disk ไปที่ Flash Drive เป็นต้น

สรุป
ระบบรับจำนำชุด  Professional Version จะช่วยให้ท่านพัฒนาไปอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยอำนวยความสะดวกในแก่ลูกค้า และไม่ทำให้ลูกค้าเปื้อนนิ้วมือโป้งอีกต่อไป เนื่องจากมาใช้บริการโรงรับจำนำของท่าน ที่จะทำให้สถานธนานุบาลของเทศบาลสาขาต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของลูกค้าตลอดไป และจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และยังสามารถอำนวยความสะดวกสำหร้บหน่วยงานตรวจสอบได้อย่างไร้รอยต่อ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในอนาคต ทีมงานของเรายังพัฒนาไม่หยุดยั้ง และทิศทางในอนาคตอันใกล้นื้ เราจะออกระบบรับจำนำแบบ Web-based Application ต่อไป ซึ้งเราจะแจ้งให้ทานทราบเป็นระยะ ๆ

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นายชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย โทร. 081-6208552 หรือที่บ้านเลขที่ 29/144 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 หรือค้นหาข้อมูลจาก Web Site ได้ที่ http://www.dotnetthailand.com  หรือส่ง email ไปที่ charnp@dotnetthailand.com

Line ID: charnpat2

ราคาโปรแกรมจำนำ
Pawnshop app Price list


 

ระบบจำนำของเรามีหลาย Versions เลือกรุ่นที่เหมาะกับงานท่าน:

  1. รุ่น Basic ราคา 20,000 บาท
  2. Basic with Finger Print Reader 30,000 บาท
  3. Standard 30,000 บาท
  4. Standard with Finger Print Reader 40,000 บาท
  5. Advanced with Login and Finger Print Reader 150,000 บาท

ทุกรุ่นจะมีเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สนใจติดต่อ ชาญ 081-6208552  

 

 

http://www.dotnetthailand.com
charnp@dotnetthailand.com
081-6208552 Line ID: charnpat2