เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องอ่านล่ายนิ้วมือ
Smart Card Reader
เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 

 
 


Pawn Shop Program with Finger Scanner and Smart Card Reader

โปรแกรมรับจำนำนี้ มีเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (FingerPrint Scanner) และเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เป็นโปรแกรมเหมาะที่จะใช้กับสถานธนานุบาลเทศบาลทุกแห่ง และโรงรับจำนำทั่ว ๆ

มีรายงานต่าง ๆ ที่พิมพ์ให้ ดังต่อไปนี้:

1. พิมพ์ตั๋วจำนำ  
-- ตัวอย่างตั๋วรับจำนำเปล่า

- ตัวย่างตั๋วจำนำที่มีการพิมพ์แล้ว
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. สถิติประจำวัน
4. รายงานทะเบียนรับจำนำ (สธ. 2)
5. รายงานทะเบียนไ่ถ่ถอน (สธ. 3)
6. ทรัพย์หลุดจำนำ จ. 6
7. สถิติประจำเดือน แสดงการรับจำนำใหม่ จำนำโดยการส่งดอก ไถ่ถอน และดอกเบี้ยแต่ละวันในเดือนที่กำหนด
8. สถิติการไถ่ถอนแต่ละวัน
9. พิมพ์ตั๋วหาย
10. ทะเบียนรับจำนำเพื่อรักษาของ
11. ทะเบียนรับจำนำเพื่อการตรวจสอบ
12. รายงานการรับจ่ายเงิน (สธ. 1)
13. ทะเบียนรับจำนำที่ต้องขออนุมัติ  
14. บัญชีรับจำนำแยกตามประเทภ
15. รายงานทรัพย์หลุดจำนำ สธ. 4
    สธ. 10  
     
รายงานทรัพย์หลุดจำนำที่ขาดส่งดอกเบี้ยเกิน 4 เดือน (จ.6) 
      สธ. 10 แยกตามประเภททรัพย
16. รายงานทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ณ วันที่ที่ต้องการ
17. สถิติจำนวนเงินที่รับจำนำประจำเดือน
18. สถิติจำนวนวันรับจำนำประจำเดือน
19. บัญชีงบเดือน จ. 7
20. รายงานกิจการโรงรับจำนำ ส.ง. 601
22. รายงานเงินรับจ่าย สธ. 8
23. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากการขายทรัพย์หลุดจำนำ
24. พิมพ์รายงานการขายทรัพย์หลุดจำนำ


โปรแกรมระบบจำนำชุด Professional Version
พร้อมเครื่องอ่านบัตรประชาชน และเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

โปรแกรมระบบรับจำนำนี้ เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 จนถึงชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมระบบรับจำนำรายแรกที่พัฒนาออกสู่ตลาดวงการรับจำนำของประเทศไทย

ระบบจำนำนี้ ออกแบบมา เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ก่อนเข้าระบบจะต้องมีการ log-in ก่อน ระดับความปลอดภัยมี 3 ระดับ ระดับแรก จะไม่สามารถุแก้ไขข้อมูลได้ ระดับ 2 เป็นระดับที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วย ส่วนระดับ 3 เป็นระดับสูงสุด สามารถกำหนดสิทธิ์ให้แก่พนักงานได้ด้วย

ระบบนี้ สามารถที่จะเพิ่มให้ผู้รับจำนำสามารถใช้เครื่องอ่านลายนิ้วมือได้ โดยให้ลูกค้าพิมพ์ลายนิ้วมือจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ Fingerprint Reader ซึ่งเป็นยุคที่ให้ลูกค้าไม่ต้องเปื้อนนิ้วมือนิ้วโป้งที่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกพิมพ์อีกต่อไป

นอกจากนี้ ระบบนี้ ยังมีความสามารถในการอ่านข้อมูลลูกค้าจากบัตรประจำตัวประชาชนได้อีกด้วย โดยใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader ได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่า หมดเวลาการป้อนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนด้วยมืออีกต่อไป ซึ่งจะมีผลให้ได้ข้อมูลลูกค้าตามบัตรประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ระบบรับจำนำนี้ เป็นระบบที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดที่ใช้ระหว่างวัน หมวดหมู่ที่ใช้ตอนสิ้นวัน และหมวดหมู่ที่ต้องใช้ประจำงวด หมวดหมู่สำหรับการค้นหาตั๋วหายได้อย่างสะดวก หมวดหมู่ประจำเดือน หมวดหมู่สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์ที่หลุดจำนำ หมวดหมู่สำหรับการสำรองข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีหมวดหมู่ในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำโดยฝ่ายตรวจสอบได้อีกด้วย

หมวดหมู่ที่ใช้ระหว่างวัน
หมวดหมู่นี้ เป็นงานประเภทที่พนักงานเขียนตั๋วต้องใช้ในการพิมพ์งานตั๋วรับจำนำ ตั๋วไถ่ถอน ตั๋วส่งดอก ตั๋วผ่อนเพิ่ม ตั๋วเปลี่ยนชื่อ และตั๋วผ่อน/เพิ่มเงินต้นและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนราคาพร้อมกันด้วย

นอกจากนี้ หมวดหมู่นี้ ยังมีระบบที่ให้ท่านค้นหาตั๋วหายระหว่างวันได้อีกด้วย เมื่อลูกค้ามาแจ้งตั๋วหาย พนักงานไม่ต้องไปค้นหาตั๋วหายจากเล่มอีกต่อไป เพียงแต่ค้นหาได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถพิมพ์ตั๋วหายเพื่อมอบให้ลูกค้าไปแจ้งความก่อนที่พนักงานจะอนุญาตให้ลูกค้านั้นไถ่ถอนหรือส่งดอกต่อไป

หมวดหมู่ที่ใช้ตอนสิ้นวัน
หมวดหมู่นี้ เป็นงานประเภทสรุปผลการดำเนินงานระหว่างวันเพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายควบคุมเพื่อตรวจสอบต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่ที่ต้องใช้ประจำงวด
หมวดหมู่นี้ เป็นงานประเภทที่พนักงานต้องพิมพ์งานเพื่อส่งให้หน่วยราชการที่ควบคุมโรงรับจำนำ ได้ตรวจสอบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบวา แต่ละงวดมีทรัพย์ที่จะหลุดจำนำในแต่ละงวดมีอะไรบ้าง และลูกค้าจะได้ทราบว่า ทรัพย์ที่ตนจำนำอยู่มีอะไรที่จะหลุดหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ในหมวดหมู่นี้ที่สำคัญ คือหมวดหมู่สำหร้บใช้ในการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบ เช่นพิมพ์ทรัพย์รับจำนำคงเหลือเรียงตามประเภทเป็นต้น เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ

หมวดหมู่ประจำเดือน
นอกจากทุกวัน จะมีรายงานเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประจำวันแล้ว เมื่อสิ้นเดือนก็ยังมีระบบให้ท่านสามารถสรุปผลการดำเนินงานแต่ละวันเป็นอย่างไร เช่นมียอดจำนำทั้งเดือนเท่าไร และรายได้ และผลกำไรต่อเดือนเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีระบบให้ท่านวิเคราะห์หาวงเงินการจำนำด้วยว่า ในวงเงินแต่ละขั้นตอน เช่นวงเงินจำนำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ 5,001 – 50,000 บาท โดยท่านกำหนดเอง เป็นต้น มีจำนวนลูกค้ามาจำนำเท่าไร และมียอดเงินจำนำในวงเงินนี้เป็นอย่างไร เพื่อกำหนดนโนบายต่อไป

หมวดหมู่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์หลุดจำนำ
หมวดหมู่นี้ช่วยให้พนักงานสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับทรัพย์หลุดจำนำที่จำหน่ายได้ และเมื่อจำหน่ายเรียบร้อย โปรแกรมยังมี่ระบบให้ท่านพิมพ์รายงานการจำหน่ายว่า มีรายได้และผลกำไรเท่าไร เพื่อให้ท่านวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการจำหน่ายทรัพย๋หลุดต่อไป

หมวดหมู่สำหรับการสำรองข้อมูล
หมวดหมู่นี้ เป็นระบบที่สำคัญหมวดหมู่หนึ่ง ที่ช่วยให้ท่านสามารถที่จะดำเนินการสำรองได้อย่างรวดเร็ว โดยเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยท่านสามารถใช้เพื่อสำรองข้อมูลไปยังมีเดี่ยประเภทใดได้ เช่นไป Hard Disk ไปที่ Flash Drive เป็นต้น

สรุป
ระบบรับจำนำชุด  Professional Version จะช่วยให้ท่านพัฒนาไปอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยอำนวยความสะดวกในแก่ลูกค้า และไม่ทำให้ลูกค้าเปื้อนนิ้วมือโป้งอีกต่อไป เนื่องจากมาใช้บริการโรงรับจำนำของท่าน ที่จะทำให้สถานธนานุบาลของเทศบาลสาขาต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของลูกค้าตลอดไป และจะมีลูกค้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น และยังสามารถอำนวยความสะดวกสำหร้บหน่วยงานตรวจสอบได้อย่างไร้รอยต่อ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในอนาคต ทีมงานของเรายังพัฒนาไม่หยุดยั้ง และทิศทางในอนาคตอันใกล้นื้ เราจะออกระบบรับจำนำแบบ Web-based Application ต่อไป ซึ้งเราจะแจ้งให้ทานทราบเป็นระยะ ๆ

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นายชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย โทร. 081-6208552 หรือที่บ้านเลขที่ 29/144 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120 หรือค้นหาข้อมูลจาก Web Site ได้ที่ http://www.dotnetthailand.com  หรือส่ง email ไปที่ charn@dotnetthailand.com

Line ID: charnpat2